Pre-order ab 50 Euro

no catch, no pay

NL EN DE

Algemene Voorwaarden DomainOrder.nl Downloaden als PDF

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl en de daarop door DomeinGuru BV aangeboden diensten of door op de acceptatiebutton te klikken, verklaar je dat je kennis hebt genomen van deze Algemene Voorwaarden en instemt met de inhoud en de toepasselijkheid daarvan. Indien je niet akkoord bent met de Algemene Voorwaarden dien je het gebruik van de Website en de daarop aangeboden dienstverlening te staken.

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de levering door DomeinGuru van Diensten aan of ten behoeve van de Gebruiker, ongeacht de wijze van de totstandkoming daarvan.

2.2 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door DomeinGuru en de Gebruiker zijn overeengekomen.

2.3 DomeinGuru wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Gebruiker van de hand.

2.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. DomeinGuru en de Gebruiker zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 DomeinGuru stelt de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan Gebruiker, elektronisch ter hand. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden.

3.2 Uitingen van DomeinGuru op de Website met betrekking tot de Dienst zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat DomeinGuru de registratie van Gebruiker door middel van een (elektronische) bevestiging heeft aanvaard. DomeinGuru is gerechtigd een aanmelding van een Gebruiker te weigeren, zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden.

3.3 Gebruiker dient meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. De Gebruiker zal, voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Door het aangaan van de Overeenkomst staat Gebruiker ervoor in dat hij meerderjarig en handelingsbekwaam is, dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn en dat hij op verzoek van DomeinGuru aanvullende informatie met betrekking tot mede, doch niet uitsluitend, zijn identiteit en bevoegdheid verstrekt.

4. Uitvoering dienstverlening

4.1. DomeinGuru zal zich inspannen om de Diensten binnen de overeengekomen termijn en conform de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2. DomeinGuru biedt de Diensten en haar Website aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties terzake van gerechtigdheid tot (eigendoms-) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert DomeinGuru niet dat:
- de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is;
- de Dienst, waaronder de Veiling, ononderbroken zal werken, dat er geen fouten of gebreken optreden en dat gebreken steeds kunnen worden verholpen;
- de Domeinnamen ook daadwerkelijk door DomeinGuru geregistreerd kunnen worden,
- dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

4.3 DomeinGuru spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. DomeinGuru legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

4.4 DomeinGuru is gerechtigd de Website en de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Dienst of de Website, zonder dat hierdoor enig recht van Gebruiker op schadevergoeding jegens DomeinGuru ontstaat.

5. Gebruik van de Dienst

5.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst ontvangt Gebruiker een Wachtwoord en een Account. Het Account en Wachtwoord is strikt persoonlijk en hiermee krijgt Gebruiker:
a) toegang tot de Veiling,
b) het recht om in de Veiling op Domeinnamen te bieden, of
c) de mogelijkheid om Domeinnamen te (laten) registreren en beheren.
Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Dienst wordt gemaakt. DomeinGuru is gerechtigd het Wachtwoord en het Account te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Dienst.

5.2 Gebruiker is niet gerechtigd apparatuur of programmatuur te gebruiken die de normale werking van de Dienst, waaronder de Veiling, kunnen verstoren, noch gegevens naar de Veiling en Website te verzenden die door hun omvang en eigenschappen de infrastructuur van de Veiling en de Website onevenredig zwaar kunnen belasten

5.3 Gebruiker is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij DomeinGuru hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

5.4 Gebruiker vrijwaart DomeinGuru volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door zijn gebruik van de Dienst, danwel door het niet nakomen van de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden of het handelen in strijd daarmee.

5.5 Gebruiker zal zich onthouden van ieder handelen, in de ruimste zin des woords, dat de reputatie van DomeinGuru waaronder eveneens begrepen haar Dienst, de Veiling en de Website zou kunnen aantasten. Gebruiker garandeert dat zijn gebruik van de Diensten overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving danwel niet onrechtmatig is.

6. Veiling

6.1 Gebruiker is steeds binnen de Biedingsperiode gerechtigd tot het doen van biedingen op een Domeinnaam binnen de daarvoor door DomeinGuru gestelde eisen.

6.2 DomeinGuru is gerechtigd om voor een Domeinnaam een Minimumprijs en/of een Minimale Verhoging vast te stellen. DomeinGuru is niet verplicht om de Minimumprijs bekend te maken. DomeinGuru is gerechtigd, doch niet verplicht, om de hoogste bieding van de Veiling openbaar te maken.

6.3 Gebruiker is ermee bekend dat de Veiling werkt met een zogenaamd ‘Autobod’ systeem. De Gebruiker stelt in het Autobod het maximale bedrag in dat hij voor een Domeinnaam wil bieden. Het Autobod doet vervolgens aan de hand van dit maximale bedrag, de Minimumprijs en het hoogste bedrag dat tot dan toe is geboden een bod. Bij biedingen door andere Gebruikers zal zo nodig het bod worden verhoogd tot maximaal het bedrag dat Gebruiker als maximaal bedrag in het Autobod heeft ingevoerd. Indien het maximale bedrag hoger is dan het hoogste bedrag dat tot dan toe is geboden kan Gebruiker in zijn Account zien welk bedrag het Autobod voor Gebruiker heeft geboden. Indien het maximale bedrag lager of gelijk is aan het hoogste bedrag dat tot dan toe is geboden kan Gebruiker in zijn Account zien dat het bedrag te laag was.

6.4 Indien het hoogste bod op een Domeinnaam onder de Minimumprijs valt, dan wordt er geen winnaar bepaald. Indien de Minimumprijs in de Veiling wordt behaald, wordt de volgende gebruiker aangewezen als winnaar van de desbetreffende Domeinnaam:
- de gebruiker die aan het einde van de Biedingsperiode het hoogste bod heeft gedaan (danwel hetzelfde bod als een andere Gebruiker, maar eerder geplaatst); of
- de Gebruiker die aan het einde van de Biedingsperiode als enige een bod heeft gedaan

De hoogte van het uiteindelijke eindbod van de winnaar wordt als volgt bepaald:
(i) het een na hoogste bod plus de minimale verhoging per bieding
(ii) het hoogste bedrag (in het geval er twee keer hetzelfde hoogste bedrag is geboden); of
(iii) in het geval er slecht één bieder was: de Minimumprijs.

6.5 Een bod op een Domeinnaam is bindend en kan niet worden ingetrokken, gewijzigd of ongedaan worden gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Onverminderd voorgaande is Gebruiker, in het geval dat het door hem uitgebrachte bod het hoogste bod is, gerechtigd het door hem in het ‘Autobod’ Systeem ingevulde bedrag te verlagen tot het bedrag van de stand van de veiling.

6.6 DomeinGuru is gerechtigd de Biedingsperiode voor een Domeinnaam te verlengen, bijvoorbeeld indien in de laatste minuten van de Biedingsperiode er een nieuw hoogste bod binnen komt.

6.7 DomeinGuru behoudt zich het recht voor de Biedingsperiode voortijdig te beëindigen, te verlengen of een of meer daarin gedane biedingen ongeldig te verklaren indien een Gebruiker of een derde misbruik maakt van de Veiling, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.

6.8 DomeinGuru en haar medewerkers zijn uitgesloten van deelname aan de Veiling.

7. Aanvragen en registreren van Domeinnamen

7.1 Indien de gebruiker winnaar is van de Veiling, of indien Gebruiker op andere wijze DomeinGuru opdracht geeft tot het aanvragen, of naar DomeinGuru toe verhuizen, van een Domeinnaam, gaat hij automatisch met DomeinGuru een overeenkomst aan voor de aanvraag en registratie van de Domeinnaam door DomeinGuru bij de Registry van de Domeinnaam. Gebruiker is ermee bekend en akkoord dat op de aanvraag en de registratie bij de Registry en het gebruik van de Domeinnaam de algemene voorwaarden en andere regels van de Registry van toepassing zijn.

7.2 Gebruiker is ermee bekend dat de Registry de aanvragen van domeinnamen behandelt op volgorde van binnenkomst. Dit betekent dat alleen de eerste correcte aanvraag in behandeling wordt genomen en de volgende aanvraag wordt afgewezen. De Registry beslist over de uiteindelijke toekenning van de Domeinnaam. Domeinguru vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol. DomeinGuru zal haar uiterste best doen om de Domeinnaam voor Gebruiker aan te vragen. Gebruiker is er mee bekend en akkoord dat het winnen van de Veiling of het op een andere wijze geven van een opdracht tot registratie van een Domeinnaam geen enkele garantie geeft op het succesvol registreren van de Domeinnaam door DomeinGuru bij de Registry.

7.3 Indien DomeinGuru er niet in is geslaagd om de Domeinnaam te registreren, komt de registratieovereenkomst tussen Gebruiker en DomeinGuru automatisch te vervallen, zonder dat DomeinGuru gehouden is tot vergoeding van enige vorm van kosten of schade ontstaan bij Gebruiker als gevolg van het mislopen van de Domeinnaam.

7.4 Gebruiker verklaart er mee bekend te zijn dat, in het geval van het veilen van een niet-quarantaine domeinnaam, deze domeinnaam niet altijd in het bezit is van DomeinGuru. Gebruiker zal DomeinGuru niet aansprakelijk stellen indien de eigenaar van de Domeinnaam, om welke reden dan ook, afziet van verkoop van de Domeinnaam.

7.5 Gebruiker is ermee bekend en akkoord dat DomeinGuru, wanneer het een Domeinnaam betreft die vrijkomt uit quarantaine, in eerste instantie de Domeinnaam op haar eigen naam registreert. Als gevolg hiervan heeft Gebruiker (tijdelijk) geen zeggenschap over de registratie van de Domeinnaam en heeft Gebruiker bij de beëindiging van de overeenkomst tussen de Registry en DomeinGuru geen rechten op de Domeinnaam. Indien en zodra DomeinGuru het bedrag ter hoogte van het winnende eind bod uit de Veiling van Gebruiker heeft ontvangen zal zij de Domeinnaam op naam van Gebruiker zetten.

7.6 Gebruiker staat er voor in dat zijn gebruik van de Domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder mede doch niet uitsluitend de aan derden toekomende merk- en handelsnaamrechten. Indien een derde DomeinGuru aanspreekt in verband met een inbreuk op de aan hem toekomende rechten, zal DomeinGuru deze derde doorverwijzen naar Gebruiker. Gebruiker vrijwaart DomeinGuru voor alle kosten en schade als gevolg van aanspraken van derden dienaangaande.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de Website, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en overige materialen berusten bij DomeinGuru of haar licentiegevers.

8.2 Gebruiker is ermee bekend dat een lijst met Domeinnamen, getoond in een Veiling of getoond na een zoekopdracht op de Website, bedrijfsvertrouwelijke informatie van DomeinGuru betreft en garandeert dat hij deze informatie uitsluitend gebruikt ten behoeve van zijn (i) deelname aan de Veiling of (ii) opdracht aan DomeinGuru tot registratie van Domeinnamen. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om (i) lijsten met Domeinnamen te gebruiken om in contact te komen met de huidige eigenaren van de Domeinnamen, (ii) Domeinnamen zelf uit quarantaine te halen of te laten halen, (iii) deze informatie aan derden te verstrekken (iv) deze informatie openbaar te maken danwel (v) deze informatie op een andere wijze te gebruiken.

8.3 Gebruiker is ermee bekend dat de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Website en de Dienst berusten bij DomeinGuru en/of haar licentiegevers. Gebruiker is niet gerechtigd om onderdelen van de Website of de Dienst zonder schriftelijke toestemming van DomeinGuru aan derde(n) beschikbaar stellen, reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Bovendien mag Gebruiker, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van DomeinGuru, geen substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) van Domeinnamen opvragen en hergebruiken en niet niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) van Domeinnamen herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

8.5 Gebruiker mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

9. Prijzen, Eind Bod, Betaling

9.1 Voor gebruikmaking van de Dienst is Gebruiker de op de Website vermelde prijzen en tarieven verschuldigd. De prijzen en tarieven luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst. DomeinGuru is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat voor het gebruik van de Dienst, waaronder het doen van biedingen in de Veiling, Gebruiker een bedrag vooruitbetaalt of een borg stelt.

9.2 De op de Website vermelde prijzen en tarieven kunnen worden gewijzigd. Indien Gebruiker de prijsverhoging niet wenst te accepteren kan hij op grond van artikel 13.2 de Overeenkomst opzeggen.

9.3 Gebruiker zal steeds de op de factuur vermelde bedragen binnen 10 werkdagen na de factuurdatum overmaken op het door DomeinGuru bekend gemaakte bankrekeningnummer. Indien DomeinGuru het bedrag niet binnen de termijn van 10 werkdagen ontvangt, stuurt DomeinGuru een ingebrekestelling met daarin een nieuwe termijn voor betaling. Is ook binnen deze nieuwe betalingstermijn niet betaald, dan is DomeinGuru gerechtigd de Domeinnaam of Domeinnamen op te zeggen bij de Registry of, in geval van een Domeinnaam gewonnen in een Veiling deze aan een derde aan te bieden, onverminderd het recht van DomeinGuru om nadere rechtsmaatregelen tegen Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen.

9.4 Gebruiker zal de in de Veiling gewonnen en betaalde Domeinnaam binnen 14 dagen verhuizen naar een andere registrar of, indien beschikbaar, onderbrengen bij het door DomeinGuru ter beschikking gestelde systeem voor domeinnaambeheer. Indien Gebruiker dit nalaat zal DomeinGuru Gebruiker een herinnering sturen met daarin het verzoek om alsnog binnen een redelijke termijn zorg te dragen voor de verhuizing. Indien Gebruiker niet aan dat verzoek gehoor geeft is DomeinGuru gerechtigd de Domeinnaam op te zeggen of onder te brengen in het door DomeinGuru ter beschikking gestelde systeem voor domeinnaambeheer.

9.5 Indien Gebruiker binnen het door DomeinGuru aangeboden systeem voor domeinnaambeheer over onvoldoende saldo beschikt om de Domeinnaam te verlengen en de verlenging is in het kader van de Dienst noodzakelijk, zal DomeinGuru Gebruiker verzoeken om het saldo binnen een redelijke termijn tot het noodzakelijke bedrag aan te vullen. Indien Gebruiker na laat aan dat verzoek gehoor te geven is DomeinGuru gerechtigd de Domeinnaam op te zeggen. Het is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van Gebruiker om voor voldoende saldo te zorgen.

9.6 Betaling vindt plaats via de betalingsmiddelen opgenomen op de Website. Deze betalingsmiddelen zijn afkomstig van derden, te weten (financiële) dienstverleners. De Algemene Voorwaarden van deze (financiële) dienstverleners zijn van toepassing op het gebruik van hun betalingsmiddelen.

10. Privacy

10.1 Om de Dienst te kunnen bieden dient DomeinGuru persoonsgegevens te verzamelen. DomeinGuru draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en in overeenstemming is met hetgeen in dit artikel is bepaald.

10.2 DomeinGuru verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
- het verlenen en factureren van haar Diensten;
- afhandeling van de Veiling en de registratie van de Domeinnaam en informeren over het verloop daarvan;
- verstrekken van gegeven aan de Registry ten behoeve van de registratie van de Domeinnaam;
- informeren over gelijksoortige producten en diensten van haarzelf, tenzij Gebruiker heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen;
- verstrekking van gegevens aan rechthebbende naar aanleiding van een claim van deze rechthebbende in verband met een vermeende inbreuk op de (intellectuele eigendoms-) rechten door Gebruiker;
- verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

10.3 DomeinGuru legt informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van haar Website.

10.4 Op de Website wordt gebruik gemaakt van functionele cookies die door de browser van Gebruiker worden opgeslagen op zijn computer. De functionele cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van Gebruiker’s pc en door hem aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan de Website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens, zoals eventueel verstrekte creditcardgegevens. Gebruiker kan zijn browser zo instellen dat hij tijdens het bezoek aan de Website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat gebruiker niet gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Website of dat hij geen toegang heeft tot onderdelen van de Website.

10.5 Gebruiker kan zijn Persoonsgegevens wijzigen of verwijderen door een e-mail te sturen naar de klantenservice via support@domainorder.nl. Tevens kan Gebruiker bij vragen over het privacy beleid een e-mail sturen naar de klantenservice via support@domainorder.nl.

11. Aansprakelijkheid DomeinGuru

11.1 De totale aansprakelijkheid van DomeinGuru, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag van € 50,- (vijftig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

11.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten die Gebruiker heeft moeten maken om DomeinGuru te laten voldoen aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst;
- redelijke kosten die Gebruiker heeft moeten maken om de directe schade zoals bedoeld in dit artikel te voorkomen of te beperken; en
- redelijke kosten die Gebruiker heeft moeten maken om de oorzaak en omvang van de directe schade vast te stellen.

11.3 Iedere aansprakelijkheid van DomeinGuru voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

11.4 DomeinGuru is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.

12. Verwijzingen

12.1 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. DomeinGuru heeft geen zeggenschap over deze websites. DomeinGuru is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

13. Duur, opschorting en beëindiging

13.1 Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

13.2 Gebruiker kan op elk moment de Overeenkomst opzeggen door een e-mail te sturen aan de klantenservice van DomeinGuru via support@domainorder.nl.

13.3 Onverminderd enig ander aan DomeinGuru toekomend recht, is DomeinGuru gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten (waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen het ontoegankelijk of onbruikbaar maken van de Domeinnaam of het op haar eigen naam zetten van de Domeinnaam) indien de Gebruiker te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, zulks uitsluitend nadat DomeinGuru een ingebrekestelling heeft gestuurd met daarin een nieuwe termijn voor de nakoming en Gebruiker ook binnen deze nieuwe termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet. Zodra de Gebruiker alsnog de overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal DomeinGuru de opschorting opheffen.

13.4 DomeinGuru behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en Gebruiker daarmee uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website en de Dienst, indien hij:
- in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
- inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;
- in strijd handelt met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving;
- in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt;
onverminderd het recht van DomeinGuru om nadere rechtsmaatregelen tegen Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen.

13.5 Ingeval van ontbinding van de overeenkomst op grond van artikel 13.4 is DomeinGuru gerechtigd de Domeinnaam op te heffen.

13.6 Gebruiker wordt geacht DomeinGuru toestemming te hebben gegeven om direct na totstandkoming van de Overeenkomst een begin te maken met de uitvoering daarvan. Gebruiker is zich ervan bewust dat dit meebrengt dat hem geen beroep toekomt op zijn recht op grond van artikel 7:46D BW om de Overeenkomst binnen 7 (zeven) werkdagen na totstandkoming ervan te ontbinden.

14. Geschillen

14.1 De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door DomeinGuru van Diensten worden beheerst door Nederlands recht.

14.2 Geschillen tussen DomeinGuru en de Gebruiker die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door DomeinGuru van Diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Haarlem.

Nieuw Vennep, 13 juni 2012